>

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Datum objave: 06.05.2011 15:59 | Autor: Ivona Medjedovic

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG», br. 45/2010) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/2002 i 49/2007 i »Službeni list CG«, br. 45/2010), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U
CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU


OPŠTI USLOVI

Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.


Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama (»Službeni list RCG«, br. 55/03) kandidati za upis su oslobođeni od plaćanja administrativne takse;

2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole;

3. Izvod iz matične knjige rođenih.

Prijava na Konkurs podnosi se školi 13, 14, 15, 16. i 17. juna 2011. godine.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 20. juna 2011. godine.

Prijava za upis učenika će se podnositi školi 22, 23. i 24. juna 2011. godine.


KRITERIJUMI ZA UPIS

I Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije

Upis učenika u I razred gimnazije, u slučaju kad je broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog Konkursom, vrši se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005. godine).
Redosljed za upis u I razred gimnazije utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1. opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole;
3. rezultati sa takmičenja, odnosno dobijene nagrade i priznanja.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3).
Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha iz predmeta

Uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz tih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa brojem dva (2).

Predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred opšte gimnazije su sljedeći: strani jezik i fizika.

Napomena: Za opštu gimnaziju vrednuje se uspjeh iz onog stranog jezika iz kojeg je učenik postigao bolji uspjeh.

Vrednovanje rezultata na takmičenju i priznanja

Vrednuju se rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnom takmičenju iz nastavnih predmeta tako što se kandidatu, koji u posljednjem razredu osnovne škole osvoji jedno od prva tri mjesta, dodjeljuju sljedeći bodovi:

1. Međunarodno takmičenje: I mjesto – 18 bodova; II mjesto – 16 bodova; III mjesto – 13 bodova;
2. Državno takmičenje: I mjesto – 12 bodova; II mjesto – 10 bodova; III mjesto – 7 bodova.

U slučaju kada kandidat iz jednog predmeta osvoji pojedinačna mjesta na više nivoa takmičenja uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.
U slučaju kada kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.
Državno priznanje Diploma »Luča« vrednuje se sa 12 bodova.

Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.
Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova:
1. po osnovu opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. po osnovu ocjena iz predmeta koji se vrednuju za upis.
Komisija za upis utvrđuje rang listu kandidata u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis u gimnaziju.
Utvrđena rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli u prostorijama gimnazije.

Pravna pouka:
Na utvrđenu rang listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću gimnazije u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Odluka nastavničkog vijeća je konačna.

II Kriterijumi za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola

Redosljed za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005. godine).
Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis učenika u srednju stručnu školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, u slučaju kad je broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog Konkursom, vrši se na način propisan ovim Pravilnikom.
Provjera posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti za upis vrši se u skladu sa Pravilnikom.
Sadržaj provjere posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti utvrđen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način propisan ovim Pravilnikom.

Redosljed za upis u I razred srednje stručne škole utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1. opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. posebna nadarenost odnosno umješnost od značaja za sticanje obrazovanja.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje posebne nadarenosti odnosno umješnosti

Posebna nadarenost odnosno umješnost pri upisu u srednju stručnu školu vrednuje se kroz uspjeh iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole tako što se ocjena odličan (5) vrednuje sa 11 bodova, ocjena vrlo dobar (4) se vrednuje sa 8 bodova, ocjena dobar (3) se vrednuje sa 5 bodova i ocjena dovoljan (2) vrednuje se sa dva boda.

Predmeti od značaja za sticanje stepena stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama su sljedeći:


1. Područje rada: IV stepen III stepen

- mašinstvo i obrada metala matematika i fizika matematika i tehničko obraz.
- saobraćaj matematika i fizika matematika i tehničko obraz.
- elektrotehnika matematika i fizika matematika i tehničko obraz.
- geodezija i građevinarstvo matematika i fizika matematika i tehničko obraz.

2. Područje rada: IV stepen III stepen
- geologija, rudarstvo i metalurgija hemija i fizika hemija i tehničko obraz.
- hemija, nemetali i grafičarstvo hemija i fizika hemija i tehničko obraz.
- tekstilstvo i kožarstvo hemija i fizika hemija i tehničko obraz.

3. Područje rada: IV stepen III stepen
- poljoprivreda, veterina,
proizvodnja i prerada hrane biologija i hemija biologija i hemija
- šumarstvo biologija i hemija biologija i hemija
- zdravstvo, farmacija i
socijalna zaštita biologija i hemija

4. Područje rada: IV stepen III stepen
- ekonomija, pravo, administracija maternji jezik i
prvi strani jezik

5. Područje rada: IV stepen III stepen
- turizam, ugostiteljstvo i trgovina maternji jezik i maternji jezik i
prvi strani jezik prvi strani jezik

6. Područje rada: IV stepen III stepen
- lične usluge hemija i likovno vaspitanje


III Umjetničke škole

Za upis u umjetničke škole umjesto vrednovanja uspjeha iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole, vrednuje se posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti.
Posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti vrednuju se tako što se pokazana posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti ocjenjuju opštim uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se sa 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se sa 10 bodova, dobar (3) vrednuje se sa 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se sa 34 boda i odličan (5) koji se vrednuje sa 46 bodova.
Kandidat koji ima najmanje 10 bodova na provjeri posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.
Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole se vrednuje na isti način kao u drugim stručnim školama.


Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.
Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:
1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. posebne nadarenosti odnosno umješnosti.
Pod jednakim uslovima dobitnici Diplome »Luča« imaju pravo prvenstva upisa u I razred srednje stručne škole.
Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata u roku koji je predviđen ovim Konkursom.
Utvrđena rang lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.
Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.
Odluka nastavničkog vijeća je konačna.


1. JU Srednja mješovita škola Andrijevica

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenje 26 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja, prerada hrane

Obrazovni profili IV stepena
1) Veterinarski tehničar/Prehrambeni tehničar 1 odjeljenje 15+15 učenika


2. JU Gimnazija “Niko Rolović” Bar

1) Opšta gimnazija 5 odjeljenja 150 učenika


3. JU Srednja poljoprivredna škola Bar

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profili IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Veterinarski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
3) Prehrambeni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Voćar-vinogradar podrumar/Ratar-povrtlar 1 odjeljenje 15+15 učenika
2) Pekar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profili III stepena
1) Automehaničar/Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: Saobraćaj

Obrazovni profili IV stepena
1) Brodomašinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Špeditersko-agencijiski i carinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


4. JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Ekonomski tehničar 2 odjeljenja 60 učenika

Područje rada: turizam, ugostiteljstvo, trgovina

Obrazovni profili IV stepena
1) Turistički tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
2) Tehničar usluživanja/Tehničar kulinarstva 1 odjeljenje 15+15 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar 1 odjeljenje 30 učenika
1) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika


5. JU Gimnazija “Panto Mališić” Berane

1) Opšta gimnazija 5 odjeljenja 150 učenika


6. JU Srednja škola “Vukadin Vukadinović” Berane

Područje rada: Saobraćaj

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar drumskog saobraćaja 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Automehaničar/Instalater sanitarnih
uređaja, grijanja i klimatizacije 1 odjeljenje 15+15 učenika
Područje rada: šumarstvo i obrada drveta

Obrazovni profili IV stepena
1) Šumarski tehničar/Tehničar drvoprerade 1 odjeljenje 15+15 učenika
Obrazovni profili III stepena
1) Stolar/Cvjećar-rasadničar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar/Kuvar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područno odjeljenje Petnjica
Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profili IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar/Veterinarski tehničar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Ratar-povrtlar 1 odjeljenje 30 učenika


7. JU Srednja stručna škola Berane

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profili IV stepena
1) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenje 30 učenika
2) Elektrotehničar računara 1 odjeljenje 30 učenika
3) Elektrotehničar multimedija 1 odjeljenje 30 učenika


Područje rada: lične usluge

Obrazovni profil III stepena
1) Frizer 1 odjeljenje 30 učenika
Područje rada: arhitektura, geodezija, građevinarstvo

Obrazovni profil IV stepena
1) Građevinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


8. JU Srednja medicinska škola “Dr Branko Zogović” Berane

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

Obrazovni profili IV stepena
1) Zdravstveni tehničar 3 odjeljenja 90 učenika
2) Farmaceutski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
3) Fizioterapeutski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


9. JU Gimnazija “Miloje Dobrašinović” Bijelo Polje

1) Opšta gimnazija 5 odjeljenja 150 učenika


10. JU Srednja stručna škola Bijelo Polje

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil IV stepen
2) Tehničar za komjutersko konstruisanje i upravljanje
1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Automehaničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profil IV stepena
1) Prehrambeni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenja 30 učenika
2) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Konobar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar drumskog saobraćaja 1 odjeljenje 30 učenika


11. JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profili IV stepena
1) Elektrotehničar računara 1 odjeljenje 30 učenika
2) Elektrotehničar multimedija 1 odjeljenje 30 učenika
3) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Elektroinstalater/ Monter telekomunikacionih sistema 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
2) Tehničar marketinga i trgovine 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Administrator 1 odjeljenje 30 učenika


12. JU Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva

1) Opšta gimnazija 3 odjeljenja 90 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar kulinarstva 1 odjeljenje 30 učenika
2) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
3) Tehničar usluživanja 1 odjeljenje 30 učenika
4) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika
Obrazovni profili III stepena
1) Konobar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


13. JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” Danilovgrad

1) Opšta gimnazija 4 odjeljenja 120 učenika


14. JU Srednja mješovita škola “17. septembar” Žabljak

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenje 26 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam


Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar kulinarstva/Tehničar usluživanja 1 odjeljenje 15+15 učenika


15. JU Srednja mješovita škola “Braća Selić” Kolašin

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenja 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IVstepena
1) Tehničar kulinarstva/ Tehničar usluživanja 1 odjeljenje 15 + 15 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar / Kuvar 1 odjeljenje 15 + 15 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika16. JU Gimnazija Kotor

1) Opšta gimnazija 3 odjeljenja 90 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

Obrazovni profil IV stepena
1) Zdravstveni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


17. JU Pomorska škola Kotor

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profili IV stepena
1) Nautički tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
2) Brodomašinski tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
3) Špeditersko-agencijski i carinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


18. JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor

Područje rada: kultura, umjetnost i javno informisanje

Obrazovni profili IV stepena
1) Muzički izvođač - trubač 2 učenika
2) Muzički izvođač - kontrabasista 1 učenik
3) Muzički izvođač - klavirista 3 učenika
4) Muzički izvođač - gitarista 2 učenika
5) Muzički izvođač - violinista 2 učenika
6) Muzički izvođač - violista 1 učenik
7) Muzički izvođač - flautista 2 učenika
8) Muzički izvođač - klarinetista 1 učenik
9) Solo pjevač 2 učenika
10) Muzički saradnik 7 učenika
11) Muzički izvođač - violončelista 1 učenik
12) Muzički izvođač - harmonikaš 1 učenik
13) Muzički izvođač - saksofonista 1 učenik
14) Muzički izvođač - hornista 1 učenik19. JU Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić” Mojkovac

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam
Obrazovni profili IV stepena
1)Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
Obrazovni profili III stepena
1) Konobar/Kuvar 1 odjeljenje 15 + 15 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profili IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar/ Veterinarski tehničar 1 odjeljenje 15 + 15 učenika

Područje rada: lične usluge

Obrazovni profil III stepena
1) Frizer 1 odjeljenje 30 učenika


20. JU Gimnazija “Stojan Cerović” Nikšić

1) Opšta gimnazija 9 odjeljenja 270 učenika


21. JU Srednja stručna škola Nikšić
Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profili IV stepena

1) Elektrotehničar računara 1 odjeljenje 30 učenika
2) Elektrotehničar elektronike 1 odjeljenje 30 učenika
3) Elektrotehničar telekomunikacija 1 odjeljenje 30 učenika
4) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenja 30 učenika
5) Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje 1 odjeljenje 30 učenika
6) Elektrotehničar multimedija 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika
2) Autoelektričar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: lične usluge

Obrazovni profil III stepena
1) Frizer 1 odjeljenje 30 učenika


22. JU Prva srednja stručna škola Nikšić

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil IV stepena
1)Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
1 odjeljenje 30 učenika

2) Automehatroničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Bravar/Zavarivač 1 odjeljenje 15+15 učenika
2) Automehaničar/Limar-autolimar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar drumskog saobraćaja 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
Područje rada: geodezija i građevinarstvo

Obrazovni profil IV stepena
1) Građevinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Tesar/Armirač-betonirac 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

Obrazovni profili IV stepena
2) Farmaceutski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profil IV stepena
1) Prehrambeni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena

1) Pekar/ Prerađivač mlijeka 1 odjeljenje 15+15 učenika


23. JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija
Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
2) Tehničar marketinga i trgovine 2 odjeljenje 60 učenika
3) Pravno administrativni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika
2) Turistički tehničar 2 odjeljenja 60 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika


24. JU Muzička škola „Dara Čokorilo“ Nikšić

Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

Obrazovni profili IV stepena
1) Muzički izvođač - klavirista 3 učenika
2) Muzički izvođač - violinista 2 učenika
3) Muzički izvođač - violončelista 2 učenika
4) Muzički izvođač - harmonikaš 3 učenika
5) Muzički izvođač - trubač 2 učenika
6) Muzički saradnik 5 učenika


25. JU Srednja mješovita škola “Bećo Bašić” Plav

1) Opšta gimnazija 2 odjeljenja 60 učenika
2) Opšta gimnazija (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Turistički tehničar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita

Obrazovni profil IV stepena
1) Zdravstveni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profil IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: građevinarstvo

Obrazovni profili III stepena
1) Monter suve gradnje /Keramičar/Moler-farbar 1 odjeljenje 30 učenika


26. JU Obrazovni centar Plužine

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenje 26 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika


27. JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja

1) Opšta gimnazija 5 odjeljenja 130 učenika


28. JU Srednja stručna škola Pljevlja

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar marketinga i trgovine 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil IV stepena
1) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar za kompjutersko upravljanje i konstruisanje 1 odjeljenje 30 učenika
2) Automehatroničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Zavarivač / Bravar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profil III stepena
1) Vozač motornog vozila 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar/Kuvar 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: šumarstvo i obrada drveta

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar drvoprerade 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Stolar/ Operater u primarnoj preradi drveta 1 odjeljenje 15+15 učenika


29. JU Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica

1) Opšta gimnazija 11 odjeljenja 330 učenika


30. JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 4 odjeljenja 120 učenika
2) Pravno-administrativni tehničar 3 odjeljenja 90 učenika
3) Tehničar marketinga i trgovine 3 odjeljenja 90 učenika


31. JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević” Podgorica

Područje rada: geodezija i građevinarstvo

Obrazovni profili IV stepena
1) Građevinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Građevinski tehničar za visokogradnju 1 odjeljenje 30 učenika
3) Geodetski tehničar-geometar 1 odjeljenje 30 učenika
4) Arhitektonski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
5) Dizajner enterijera 1 odjeljenje 30 učenika
Obrazovni profili III stepena
1) Keramičar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Monter suve gradnje/Instalater u građevinarstvu 1 odjeljenje 15+15 učenika
3) Tesar/Zidar 1 odjeljenje 15+15 učenika


32. JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić” Podgorica

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profili IV stepena
1) Elektrotehničar multimedija 2 odjeljenja 60 učenika
2) Elektrotehničar elektronike 1 odjeljenje 30 učenika
3) Elektrotehničar telekomunikacija 1 odjeljenja 30 učenika
4) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenja 30 učenika
5) Elektrotehničar računara 3 odjeljenja 90 učenika
6) Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika
2) Autoelektričar 1 odjeljenje 30 učenika


33. JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković” Podgorica

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
2 odjeljenja 60 učenika
2) Automehatroničar 1 odjeljenje 30 učenika
3) Mašinski tehničar za energetiku 1 odjeljenja 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Automehaničar/Limar-autolimar 1 odjeljenje 15+15 učenika
2) Zavarivač/Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar drumskog saobraćaja 2 odjeljenja 60 učenika
2) Špeditersko-agencijski i carinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
3) Tehničar vuče 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Vozač motornog vozila 1 odjeljenje 30 učenika


34. JU Srednja medicinska škola Podgorica

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

Obrazovni profili IV stepena
1) Zdravstveni tehničar 3 odjeljenja 90 učenika
2) Farmaceutski tehničar 2 odjeljenja 60 učenika
3) Medicinski laboratorijski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
4) Medicinski kozmetičar 1 odjeljenje 30 učenika
5) Fizioterapeutski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
6) Zubno-stomatološki tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


35. JU Srednja stručna škola “Sergije Stanić” Podgorica

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Turistički tehničar 3 odjeljenja 90 učenika
2) Tehničar usluživanja 2 odjeljenja 60 učenika
3) Tehničar kulinarstva 1 odjeljenje 30 učenika
4) Tehničar prodaje 2 odjeljenja 60 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika


36. JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović” Podgorica

Područje rada: hemija, nemetali, grafičarstvo

Obrazovni profili IV stepena
1) Hemijsko-tehnološki tehničar/Hemijski laborant 1 odjeljenje 15 + 15 učenika
2) Grafički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Izrađivač hemijskih proizvoda 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: geologija, rudarstvo, metalurgija


Obrazovni profil III stepena
1) Obradjivač plemenitih metala 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: tekstilstvo i kožarstvo

Obrazovni profil IV stepena
1) Konfekcijski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: lične usluge
Obrazovni profil III stepena
1) Frizer 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profili IV stepena
1) Prehrambeni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Prerađivač mlijeka 1 odjeljenje 30 učenika


37. JU Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja “Vasa Pavić” Podgorica

Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

Obrazovni profili IV stepena
1) Baletski igrač 4 učenika
2) Muzički izvođač - klavirista 5 učenika
3) Muzički izvođač - kontrabasista 2 učenika
4) Muzički izvođač - flautista 1 učenik
5) Muzički izvođač - violista 2 učenika
6) Muzički izvođač - violinista 4 učenika
7) Muzički izvođač - violončelista 3 učenika
8) Muzički izvođač - gitarista 3 učenika
9) Muzički izvođač - harmonikaš 3 učenika
10) Muzički izvođač - klarinetista 2 učenika
11) Muzički izvođač - oboista 2 učenika
12) Muzički izvođač - trubač 2 učenika
13) Muzički izvođač - hornista 2 učenika
14) Muzički izvođač - fagotista 2 učenika
15) Muzički izvođač - tromblonista 2 učenika
16) Muzički izvođač - saksofonista 2 učenika
17) Muzički saradnik 18 učenika
18) Solo pjevač 2 učenika


38. JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente “Andre Navara” Podgorica

Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

Obrazovni profili IV stepena
1) Muzički izvođač - violinista 3 učenika 2) Muzički izvođač - violista 2 učenika
3) Muzički izvođač - violončelista 2 učenika
4) Muzički izvođač - klavirista 2 učenika 5) Muzički izvođač - kontrabasista 2 učenika
6) Muzički izvođač - flautista 1 učenik
7) Muzički izvođač - harmonikaš 1 učenik
8) Solo pjevač 2 učenika


39. JU Gimnazija “30. septembar” Rožaje

1) Opšta gimnazija 4 odjeljenja 120 učenika


40. JU Stručna škola Rožaje

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil IV stepena
1) Mašinski tehničar za energetiku 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Automehaničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil IV stepena
1) Elektrotehničar energetike 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Tehničar prodaje 1 odjeljenje 30 učenika
2) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: šumarstvo i obrada drveta

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar drvoprerade 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profil IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje 30 učenika


41. JU Srednja mješovita škola “Mladost” Tivat

Obrazovni profil IV stepena
1) Opšta gimnazija 2 odjeljenja 60 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil IV stepena
1) Automehatroničar 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije/Limar-autolimar
1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: elektrotehnika

Obrazovni profil IV stepena

1) Elektrotehničar elektronike 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar marketinga i trgovine 1 odjeljenje 30 učenika
42. JU Gimnazija “25. maj” Tuzi

1) Opšta gimnazija 2 odjeljenja 60 učenika
2) Opšta gimnazija (na albanskom jeziku) 4 odjeljenja 120 učenika


43. JU Srednja mješovita škola “Bratstvo-jedinstvo” Ulcinj

1) Opšta gimnazija 1 odjeljenje 30 učenika
2) Opšta gimnazija (na albanskom jeziku) 3 odjeljenja 90 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Turistički tehničar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Ekonomski tehničar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika

Obrazovni profil III stepena
1) Konobar/Kuvar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil III stepena
1) Elektroinstalater 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil III stepena
1) Automehaničar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: geodezija i građevinarstvo

Obrazovni profili III stepena
1) Zidar / Keramičar (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 15+15 učenika

Područje rada: lične usluge

Obrazovni profil III stepena
1) Frizer (na albanskom jeziku) 1 odjeljenje 30 učenika
44. JU Srednja mješovita škola “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi

1) Opšta gimnazija 3 odjeljenja 90 učenika

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profili IV stepena
1) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Tehničar usluživanja/Tehničar kulinarstva 1 odjeljenje 15+15 učenika

Obrazovni profili III stepena
1) Konobar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Kuvar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profili IV stepena
1) Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika
2) Tehničar marketinga i trgovine 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

Obrazovni profil IV stepena
1) Fizioterapeutski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: arhitektura, građevinarstvo i geodezija

Obrazovni profil IV stepena
1) Građevinski tehničar za visokogradnju 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada : lične usluge

Obrazovni profil III stepena
1) Frizer 1 odjeljenje 30 učenika


45. JU Gimnazija Cetinje

1) Opšta gimnazija 3 odjeljenja 90 učenika


46. JU Srednja likovna škola “Petar Lubarda” Cetinje

Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

Obrazovni profili IV stepena
1) Likovni saradnik - slikar 1 odjeljenje 10 učenika
2) Grafički dizajner - saradnik 1 odjeljenje 10 učenika


47. JU Srednja stručna škola Cetinje

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

Obrazovni profil IV stepena
1) Turistički tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

Obrazovni profil IV stepena
1) Tehničar marketinga i trgovine 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: saobraćaj

Obrazovni profili IV stepena
1) Špeditersko-agencijski i carinski tehničar 1 odjeljenje 30 učenika

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profili III stepena
1) Automehaničar / Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije 1 odjeljenje 15 + 15 učenika


48. JU Obrazovni centar Šavnik

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Obrazovni profil IV stepena
1) Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje 26 učenika

Napomena
1) Učenici koji se upišu u JU Obrazovni centar Šavnik, ako žive izvan Šavnika, imaće besplatan smještaj u Đačkom domu u Šavniku.
2) Škole ne mogu formirati odjeljenja ukoliko ne postoji minimum broja učenika koji je predviđen zakonom i Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe (»Službeni list RCG«, br. 73/2003 i »Službeni list CG«, br. 45/2010).
3) Umjetničke škole mogu organizovati provjeru posebne nadarenosti odnosno sklonosti učenika u periodu od 1. do 10. juna 2011. godine.