>

K O N K U R S Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

Datum objave: 20.04.2010 11:17 | Autor: Sektor za nauku

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske  o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 26. januara  2009. godine, i Programa saradnje između Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u oblastima nauke, tehnologije i obrazovanja za period od 2009. do 2012. godine, od 9. jula 2009. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno – kulturnu i tehničku saradnju objavljuju

 

 

K O N K U R S

 

Za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između

Crne Gore i Republike Hrvatske u 2011. i 2012. godini

 

 

1. Predmet konkursa je:

Sufinansiranje najviše deset (10) zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, koji se već finansiraju kao nacionalni projekti, i to međusobnih posjeta (sufinansiranje troškova putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Hrvatske, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte.

 

2. Uslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja (naučni instituti i fakulteti) čije nacionalne naučno-istraživačke projekte već finansira Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore.

Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučno – istraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore.

 

3. Prijava na konkurs dostavlja se u 2 štampana primjerka i 1 primjerak u elektronskoj formi i sadrži sljedeće elemente:

a) ispunjene i potpisane obrasce sa podacima o nosiocu, rukovodiocu projekta i drugim učesnicima, njihovim istraživanjima i kvalifikacijama;

b) kratku biografiju rukovodioca projekta iz Crne Gore, kao i rukovodioca hrvatskog projekta sa najvažnijim publikacijama i radovima u zadnjih pet godina, koja se odnose na sadržaj projekta;

c) opis projekta;

d) listu osnovnih izvora finansiranja;

e) predlog predloženih posjeta.

 

4. Selekcija projekata

Predlog izbora prijava za buduću raspravu pred nadležnim međunarodnim tijelom, Mješovitom crnogorsko–hrvatskom komisijom, priprema imenovana Crnogorska komisija u skladu sa sljedećim kriterijumima:

- relevantnost programa finansiranja;

- stimulisanje bilateralne saradnje;

- multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje;

- kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;

- kvalifikacije podnosioca projekta;

- podrška mladim kadrovima i

- zajednički interes.

 

5. Prednost pri izboru projekata će imati projekti iz sljedećih oblasti:

- biologija mora (nauka o moru);

- neurobiologija morskih organizama;

- poljoprivreda;

- seizmologija;

- veterinarska medicina;

- prehrambena tehnologija, hemijska tehnologija;

- računarstvo, ICT;

- ekologija;

- turizam; i

- energetika.

 

U zavisnosti od primjenljivosti i rezultata projekta, predlozi koji imaju podršku partnera iz privrede će imati prednost.

 

6. Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Predviđeni rok za početak je januar 2011. godine.

 

     7. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu prosvjete i nauke – Sektoru za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj ili  Zavodu za međunarodnu naučnu, prosvjetno–kulturnu i tehničku saradnju (lično, poštom ili preporučeno)  do  01. juna 2010. godine.

 

Uputstva za prijavljivanje, formulare, kao i detaljnije informacije možete naći na veb adresi Ministarstva prosvjete i nauke: www.mpin.gov.me, ili se obratiti Smiljani Prelević, koordinatoru programa bilateralne naučne i  tehnološke saradnje sa Republikom Hrvatskom,

 

Rimski trg b.b.,  20000 Podgorica

Tel: 020/405 301, 405 315

e-mail: smiljana.prelevic@gov.me

 

i veb adresi ZAMTES – a: www.zamtes.vlada.gov.me, ili se obratiti Snežani Vukotić, koordinatoru programa bilateralne naučne i  tehnološke saradnje sa Republikom Hrvatskom,

 

Njegoševa 2,  20000 Podgorica

Tel: 020/665 418, 665 421

e–mail: snezana.vukotic@zamtes.gov.me

Formular možete preuzeti ovdje...FORMULAR CG - HR.doc