>

Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Datum objave: 15.07.2010 09:20 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje

 

 

NAKNADNI KONKURS

 

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U

CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

 

 

OPŠTI USLOVI

 

            Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

 

            Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

 

1.      Prijavu na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 55/03) kandidati za upis su oslobođeni od plaćanja administrativne takse;

 

2.      Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole;

 

3.      Izvod iz matične knjige rođenih.

 

            Prijava na Konkurs podnosi se školi 16, 17, 18, 19. i 20. avgusta 2010. godine.

 

            Rang-lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 24. avgusta 2010. godine.

 

            Prijava za upis učenika će se podnositi školi 25, 26. i 27. avgusta 2010. godine.

           

 

KRITERIJUMI ZA UPIS

 

            I Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije

                       

Upis učenika u I razred gimnazije, u slučaju kad je broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog Konkursom, vrši se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005. godine).

Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije, na osnovu kojih se utvrđuje redosljed za upis, jesu:

1.      opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;

2.      uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole;

3.      rezultati sa takmičenja, odnosno osvojene nagrade i priznanja.

 

Vrednovanje opšteg uspjeha

 

            Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene  opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3).

            Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

 

Vrednovanje uspjeha iz predmeta

 

            Uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz tih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa brojem dva (2).

 

            Predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred opšte gimnazije su sljedeći: strani jezik i fizika.

 

Napomena: Za opštu gimnaziju vrednuje se uspjeh iz onog stranog jezika iz kojeg je učenik postigao bolji uspjeh.

 

Vrednovanje rezultata na takmičenju i priznanja

 

            Vrednuju se rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnom takmičenju iz nastavnih predmeta, tako što se kandidatu koji u posljednjem razredu osnovne škole osvoji jedno od prva tri mjesta dodjeljuju sljedeći bodovi:

 

1. Međunarodno takmičenje: I mjesto – 18 bodova; II mjesto – 16 bodova; III mjesto – 13 bodova;

2. Državno takmičenje: I mjesto – 12 bodova; II mjesto – 10 bodova; III mjesto – 7 bodova.

 

U slučaju kada kandidat iz jednog predmeta osvoji pojedinačna mjesta na više nivoa takmičenja uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

U slučaju kada kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

Državno priznanje Diploma »Luča« vrednuje se sa 12 bodova.

 

Rangiranje kandidata za upis

 

Kandidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za upis, na jedinstvenoj rang-listi.

Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova:

1. po osnovu opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;

2. po osnovu ocjena iz predmeta koji se vrednuju za upis.

Komisija za upis utvrđuje rang-listu kandidata u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis u gimnaziju.

Utvrđena rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli u prostorijama gimnazije.

 

Pravna pouka:

Na utvrdjenu rang-listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću gimnazije u roku od tri dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli. Odluka nastavničkog vijeća je konačna.

 

II Kriterijumi za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola

 

Redosljed za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005. godine).

Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis učenika u srednju stručnu školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, u slučaju kad je broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog Konkursom, vrši se na način propisan ovim Pravilnikom.

Provjera posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti za upis vrši se u skladu sa Pravilnikom.

Sadržaj provjere posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti utvrdjen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način propisan ovim Pravilnikom.

Kriterijumi za upis učenika u I razred srednje stručne škole, na osnovu kojih se utvrdjuje redosljed za upis, jesu:

 

1.      opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;

2.      posebna nadarenost odnosno umješnost od značaja za sticanje obrazovanja.

 

Vrednovanje opšteg uspjeha

 

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.


Vrednovanje posebne nadarenosti odnosno umješnosti

 

Posebna nadarenost odnosno umješnost pri upisu u srednju stručnu školu vrednuje se kroz uspjeh iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole tako što se ocjena odličan (5) vrednuje sa 11 bodova, ocjena vrlo dobar (4) vrednuje se sa 8 bodova, ocjena dobar (3) vrednuje se sa 5 bodova i ocjena dovoljan (2) vrednuje se sa dva boda.

 

Predmeti od značaja za sticanje stepena stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama su sljedeći:

 

 

Područje rada:                                               IV stepen                                III stepen

 

- mašinstvo i obrada metala matematika i fizika    matematika i tehničko obraz.

- saobraćaj                               matematika i fizika   matematika i tehničko obraz.

- elektrotehnika                        matematika i fizika   matematika i tehničko obraz.

- geodezija i gradjevinarstvo matematika i fizika    matematika i tehničko obraz.

 

- geologija, rudarstvo i metalurgija  hemija i fizika        hemija i tehničko obraz.

- hemija, nemetali i grafičarstvo         hemija i fizika        hemija i tehničko obraz.

- tekstilstvo i kožarstvo                        hemija i fizika        hemija i tehničko obraz.

 

- poljoprivreda, veterina,

proizvodnja i prerada hrane  biologija i hemija           biologija i hemija

- šumarstvo                                           biologija i hemija           biologija i hemija

- zdravstvo, farmacija i

socijalna zaštita                                 biologija i hemija      

 

- ekonomija, pravo, administracija        maternji jezik i

prvi strani jezik

 

- turizam, ugostiteljstvo i trgovina          maternji jezik i                 maternji jezik i

prvi strani jezik prvi strani jezik

 

- lične usluge                    hemija i likovno vaspitanje

 

 

 

             III Umjetničke škole

 

Za upis u stručne umjetničke škole (srednja muzička i srednja likovna škola), umjesto vrednovanja iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole, vrednuje se posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti.

Posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti vrednuju se tako što se pokazana posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti ocjenjuju opštim uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se sa 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se sa 10 bodova, dobar (3) vrednuje se sa 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se sa 34 boda i odličan (5) koji se vrednuje sa 46 bodova.

Kandidat koji ima najmanje 10 bodova na provjeri posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole vrednuje se na isti način kao u drugim stručnim školama.

 

Rangiranje kandidata za upis

 

            Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvareni po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang-listi.

            Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

1.      opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;

2.      posebne nadarenosti odnosno umješnosti.

Pod jednakim uslovima dobitnici Diplome »Luča« imaju pravo prvenstva upisa u I razred stručne škole.

Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang-listu kandidata u roku koji je predviđen ovim Konkursom.

Utvrđena rang-lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

 

Pravo na prigovor

 

Na utvrđenu rang-listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.

Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Odluka nastavničkog vijeća je konačna.

 

 

1. JU Srednja mješovita škola Andrijevica

 

       1) Opšta gimnazija                                                               10 učenika

     

 Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

                                

Obrazovni profili IV stepena

1) Veterinarski tehničar / Prehrambeni tehničar                            7+ 2učenika

                       

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Mašinski tehničar za energetiku                                                 30 učenika    

 

 

2. JU Srednja poljoprivredna škola Bar

 

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja, i prerada hrane

                               

Obrazovni profili IV stepena

1) Poljoprivredni tehničar                                                    13 učenika    

2) Veterinarski tehničar                                                                    20 učenika    

3) Prehrambeni tehničar                                                     16 učenika

4) Tehničar hortikulture                                                                     29 učenika

                                                                                                           

Područje rada: Saobraćaj

 

Obrazovni profil IV stepena

            1) Kadet brodomašinske struke                                                      10 učenika

 

             

3. JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

 

Područje rada: turizam, ugostiteljstvo, trgovina

           

Obrazovni profil III stepena

1) Konobar                                                                                         12 učenika

 

 

4. JU Srednja škola “Vukadin Vukadinović” Berane            

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

           

            Obrazovni profili III stepena

1)     Automehaničar / Instalater sanitarnih

uređaja, grijanja i klimatizacije                                               9+12 učenika

 

Područje rada: šumarstvo i obrada drveta

 

            Obrazovni profili IV stepena

            1) Šumarski tehničar / Tehničar drvoprerade                                12+11 učenika         

 

Obrazovni profili III stepena                                   

1) Stolar / Operater u primarnoj preradi drveta                             15+15 učenika

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

            Obrazovni profil IV stepena

             1) Turistički tehničar                                                                        8 učenika

 

Obrazovni profil III stepena

1)     Konobar                                                                                       9 učenika

 

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

 

Obrazovni profili IV stepena

1) Ekonomski tehničar                                                                     10 učenika

2) Pravno-administrativni tehničar                                                  11 učenika

 

 

   Područno odjeljenje Petnjica

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Tehničar marketinga i trgovine                                                   18 učenika

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profili III stepena

1) Automehaničar / Instalater sanitarnih uredjaja, grijanja i klimatizacije                                                                                                                                    12+13 učenika                                 

            Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

                                   

            Obrazovni profili IV stepena

            1) Poljoprivredni tehničar / Veterinarski tehničar              10 +1 učenik                        

 

5. JU Srednja stručna škola Berane

 

            Područje rada: elektrotehnika

 

Obrazovni profili IV stepena                                  

1)     Elektrotehničar energetike                         13 učenika

2)     Elektrotehničar telekomunikacija                                             30 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Elektroinstalater / Autoelektričar                                           15+15 učenika

                                                                                            

Područje rada: lične usluge

 

Obrazovni profil III stepena

1) Frizer                                                                                              10 učenika                                        

Područje rada: geodezija, građevinarstvo

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Građevinski tehničar                                                                    10 učenika

 

 

6. JU Srednja medicinska škola “Dr Branko Zogović” Berane

 

Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

                         

Obrazovni profil IV stepena

           1) Zdravstveni tehničar                                                                      30 učenika

 

7. JU Srednja stručna škola Bijelo Polje

 

            Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profil III stepena

1) Instalater    sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije

                                                                                                             14 učenika               

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profili III stepena

1) Kuvar / Konobar                                                                            15+15 učenika

 

                       

8. JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje

 

Područje rada: elektrotehnika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Elektroinstalater/Monter telekomunikacionih sistema

                                                                                                              7+7učenika

                                                                                                           

9. JU Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profili IV stepena

1) Tehničar kulinarstva                                                                      17 učenika

2) Tehničar usluživanja                                                                       18 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1)     Konobar/Kuvar                                                                            15+15 učenika

 

 

10. JU Srednja mješovita škola “17. septembar” Žabljak

 

1) Opšta gimnazija                                                                             9 učenika

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profili IV stepena

1)     Tehničar kulinarstva/Tehničar usluživanja                                12+1 učenik              

     

 

11. JU Srednja mješovita škola “Braća Selić” Kolašin

 

1) Opšta gimnazija                                                                          11 učenika

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

                        

Obrazovni profili IVstepena

1) Tehničar kulinarstva                                                          20 učenika   

2) Tehničar usluživanja                                                                     22 učenika

 

  

12. JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor

 

            Područje rada: kultura, umjetnost i javno informisanje

 

Obrazovni profili IV stepena

1) Muzički izvođ- trubač                                                  2 učenika                  

2) Muzički izvođ- kontrabasista                                     1 učenik                     

3) Muzički izvođ- klavirista                                                          2 učenika      

4) Muzički izvođ - gitarista                                                          2 učenika      

5) Muzički izvođ- violinista                                                         1 učenik         

6) Muzički izvođ- klarinetista                                                     1 učenik         

7) Solo pjevač                                                                                   1 učenik         

8) Muzički saradnik                                                                     5 učenika

9) Muzički izvođ - violončelista                                                    1 učenik

10) Muzički izvođ- harmonikaš                                                   2 učenika      

11) Muzički izvođ - saksofonista                                    1 učenik

12) Muzički izvođ- tromblonista                                                  1 učenik

13) Muzički izvođ- hornista                                                                         1 učenik

 

 

 

13. JU Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić” Mojkovac

 

            1) Opšta gimnazija                                                                            15 učenika

             

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

                         

Obrazovni profil IV stepena

1) Tehničar usluživanja                                                                     6 učenika

           

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Poljoprivredni tehničar                                                                6 učenika

 

Područje rada: lične usluge

 

Obrazovni profil III stepena

1) Frizer                                                                                              21 učenik

 

14. JU Srednja stručna škola Nikšić

 

            Područje rada: elektrotehnika

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Elektrotehničar elektronike                                                        23 učenika

 

Obrazovni profil III stepena

1) Elektroinstalater                                                                            30 učenika

 

 

15. JU Prva srednja stručna škola Nikšić

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profili III stepena

1) Bravar / Zavarivač                                                                       9+12 učenika

2) Limar-autolimar                                                                            5 učenika

                                               

Obrazovni profil III stepena

1) Vozač motornog vozila                                                                24 učenika

 

            Područje rada: geodezija i građevinarstvo

 

Obrazovni profili III stepena

1) Tesar / Armirač-betonirac                                                          14+15 učenika

     

           

16. JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profil III stepena

1) Konobar                                                                                        10 učenika

 

 

17. JU Srednja mješovita škola “Bećo Bašić” Plav

 

            Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Obrazovni profil IV stepena

1) Automehatroničar                                                             10 učenika

 

Područje rada: lične usluge

 

Obrazovni profil III stepena

1) Frizer                                                                                             19 učenika

 

 

18. JU Obrazovni centar Plužine

 

1) Opšta gimnazija                                                                            17 učenika

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Turistički tehničar                                                                        4 učenika      

 

 

19. JU Srednja stručna škola Pljevlja

           

Područje rada: elektrotehnika

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Elektrotehničar energetike                                                          6 učenika

 

Obrazovni profil III stepena

1) Elektroinstalater                                                                            28 učenika

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profili IV stepena

1)     Tehničar za kompjutersko upravljanje i konstruisanje                                                                                                                                 2 učenika

2)     Automehatroničar                                                                       5 učenika

           

Područje rada: saobraćaj

 

Obrazovni profil III stepena

1) Vozač motornog vozila                                                               17 učenika

                                                           

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Tehničar prodaje                                                                          6 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Konobar / Kuvar                                                                    14+1 učenik

 

                                     

20. JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević” Podgorica

 

                        Područje rada: geodezija i građevinarstvo

 

            Obrazovni profili IV stepena

1) Građevinski tehničar                                                                    47 učenika

2) Građevinski tehničar za visokogradnju                          13 učenika

3) Geodetski tehničar-geometar                                                      5 učenika

4) Arhitektonski tehničar                                                                  13 učenika

5) Dizajner enterijera                                                                         7 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1)     Keramičar                                                                                    22 učenika

2) Monter suve gradnje/Instalater u građevinarstvu           10+14 učenika

            3) Zidar/Tesar                                                                             15+15 učenika

 

                                                           

21. JU Srednja stručna škola “Ivan Uskoković” Podgorica

 

            Područje rada: mašinstvo i obrada metala

           

            Obrazovni profil IV stepena

            1) Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje

                                                                                                                        45 učenika    

2) Mašinski tehničar za energetiku                                     55 učenika

 

            Obrazovni profili III stepena

1) Automehaničar / Limar-autolimar                                               13 učenika

2) Zavarivač/Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije

                                                                                                            15 + 9 učenika

   Područje rada: saobraćaj

           

            Obrazovni profili IV stepena

1) Tehničar vuče /

    Tehničar tehničko-kolske djelatnosti                                           9 učenika

            2) Saobraćajno-transportni tehničar                                               5 učenika

            3) Špeditersko-agencijski i carinski tehničar                                30 učenika

           

            Obrazovni profil III stepena

1) Vozač motornog vozila                                                               18 učenika

 

 

22. JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”  Podgorica

           

            Područje rada: hemija, nemetali, grafičarstvo

 

            Obrazovni profili IV stepena

1) Hemijsko-tehnološki tehničar                                                       28 učenika

2) Hemijski laborant                                                                          21 učenik

3) Grafički tehničar                                                                           12 učenika

           

Područje rada: geologija, rudarstvo, metalurgija

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Tehničar industrije aluminijuma                                                   23 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Obradjivač plemenitih metala                                                    15+13 učenika

/Izrađivač hemijskih proizvoda

 

Područje rada: tekstilstvo i kožarstvo

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Konfekcijski tehničar                                                                    19 učenika

           

Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

 

Obrazovni profili IV stepena

1) Prehrambeni tehničar                                                                  19 učenika

2) Poljoprivredni tehničar                                                                 23 učenika

3) Tehničar hortikulture                                                                     26 učenika

 

Obrazovni profil III stepena

1) Pekar                                                                                             22 učenika

 

 

 

23. JU Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja “Vasa Pavić” Podgorica

 

            Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

 

            Obrazovni profili IV stepena

           

1) Baletski igrač                                                                               3 učenika

2)     Muzički izvođač - kontrabasista                                                 1 učenik

3)     Muzički izvođač - flautista                                                            1 učenika

4)     Muzički izvođač - violista                                               2 učenika

5) Muzički izvođač - violinista                                                          3 učenika

6) Muzički izvođač - violončelista                                                   1 učenik

7) Muzički izvođač - gitarista                                                           1 učenik

8) Muzički izvođač - klarinetista                                                      2 učenika

9)      Muzički izvođač - oboista                                                           2 učenika

10)  Muzički izvođač - trubač                                                             2 učenika

11)  Muzički izvođač - hornista                                                          2 učenika

12)  Muzički izvođač - fagotista                                                         2 učenika

13) Muzički saradnik                                                               4 učenika

           

             

24. JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente “Andre Navara” Podgorica

 

            Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

 

            Obrazovni profili IV stepena

            1) Muzički izvođač - violinista                                                          3 učenika                               2) Muzički izvođač - violista                                                        2 učenika

            3) Muzički izvođač - violončelista                                                    2 učenika

            4) Muzički izvođač - klavirista                                                          2 učenika                               5) Muzički izvođač - kontrabasista                                            2 učenika

            6) Muzički izvođač - flautista                                                            2 učenika

            7) Muzički izvođač - harmonikaš                                                     1 učenik

8) Solo pjevač                                                                                   1 učenik

                       

 

25. JU Stručna stručna škola Rožaje

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Mašinski tehničar za energetiku                                                15 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Automehaničar / Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije 

            9 + 9 učenika

           

            Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam                

 

Obrazovni profil III stepena

1) Tehničar prodaje                                                                          12 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1)     Konobar/Kuvar                                                                        13+14 učenika

 

            Područje rada: šumarstvo i obrada drveta

 

            Obrazovni profil IV stepena

            1) Tehničar drvoprerade                                                                  26 učenika

 

 

26. JU Srednja mješovita škola “Mladost” Tivat

           

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profil III stepena

1) Limar-autolimar                       15 učenika

 

            Područje rada: elektrotehnika

           

            Obrazovni profil IV stepena

1)     Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje                          30 učenika

 

Obrazovni profil III stepena

1)     Elektroinstalater / Autoelektričar                                               10+15 učenika

 

 

27. JU Gimnazija “25. maj” Tuzi

 

            1) Opšta gimnazija (na albanskom jeziku)                          11 učenika

                                                                                                                                   

 

28. JU Srednja mješovita škola “Bratstvo-jedinstvo” Ulcinj

 

          Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profil IV stepena

1)     Turistički tehničar                                                                               6 učenika

           

Obrazovni profili III stepena

1)     Konobar/Kuvar (na albanskom jeziku)                         13+13 učenika

 

          Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

 

Obrazovni profil IV stepena

1)     Ekonomski tehničar                                                                         7 učenika

 

Područje rada: elektrotehnika

           

Obrazovni profil II  stepena

1) Elektroinstalater                                                                          24 učenika

2) Elektroinstalater (na albanskom jeziku)                                    30 učenika

 

            Područje rada: geodezija i građevinarstvo

 

Obrazovni profili III stepena

1) Zidar / Keramičar                                                                           15+15 učenika

 

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

 

Obrazovni profil III stepena

1) Bravar (na albanskom jeziku)                                                      30 učenika

 

 

29. JU Srednja mješovita škola “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi

 

1)     Opšta gimnazija                                                                            16 učenika

 

Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

Obrazovni profili IV stepena

1) Tehničar usluživanja / Tehničar kulinarstva                              12+2 učenika

2)     Tehničar prodaje                                                             10 učenika

 

Obrazovni profili III stepena

1) Konobar / Kuvar                                                                           15+15 učenika

 

            Područje rada: zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Fizioterapeutski tehničar                                                 13 učenika

 

            Područje rada: lične usluge

 

            Obrazovni profil III stepena

1) Frizer                                                                                              13 učenika

 

 

30. JU Srednja likovna škola Petar Lubarda Cetinje

 

            Područje rada: kultura, umjetnost, javno informisanje

 

            Obrazovni profili IV stepena

            1) Likovni saradnik - slikar                                                               6 učenika

            2) Grafički dizajner - saradnik                                                         3 učenika

 

 

31. JU Srednja stručna škola Cetinje

                                               

            Područje rada: trgovina, ugostiteljstvo, turizam

 

            Obrazovni profil IV stepena

           

            1) Tehničar prodaje                                                                          18 učenika

           

            Obrazovni profili III stepena                                   

            1) Kuvar / Konobar                                                                            4+14 učenika            

 

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija

 

Obrazovni profil IV stepena

1) Ekonomski tehničar                                                                    30 učenika

 

 

32. JU Obrazovni centar Šavnik

 

            Područje rada: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

 

            Obrazovni profil IV stepena

            1) Poljoprivredni tehničar                                                                 22 učenika                            

           

Napomena

1)  Učenici koji upišu u JU Obrazovni centar Šavnik, ako žive izvan Šavnika, imaće besplatan smještaj u Đačkom domu u Šavniku.

2) Škole ne mogu formirati odjeljenja ukoliko ne postoji minimum broja učenika koji je predviđen zakonom i Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe (»Službeni list RCG«, br. 73/03).