Manja slova Veća slova RSS

DJELOKRUG RADA MINISTARSTVA

ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA PROSVJETE

1. Direktorat za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje i vaspitanje lica sa posebnim obrazovnim potrebama

1.1. Direkcija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i strateško programiranje i razvoj
1.2. Direkcija za osnovno obrazovanje i vaspitanje i strateško programiranje i razvoj

2. Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje, i obrazovanje odraslih

2.1. Direkcija za srednje opšte obrazovanje 
2.2. Direkcija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

3. Direktorat za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

4. Direktorat za visoko obrazovanje

4.1. Direkcija za visoko obrazovanje i ENIC/NARIC centar
4.2. Direkcija za učenički i studentski standard

5. Direktorat za investicije, javne nabavke i strateško planiranje

6. Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa 
7. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije 
8. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

9. Odjeljenje za nacionalni okvir kvalifikacija 
10. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

11. Kabinet ministra 
12. Služba za finansije i računovodstvo 
13. Služba za kadrovske i opšte poslove

Saglasno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministarstvo prosvjete, u skladu sa utvrđenim djelokrugom vrši nadzor nad samostalnim organom uprave, i to:

1. Zavodom za školstvo

ORGANIZACIONA ŠEMA MINISTARSTVA PROSVJETE.docx

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI MINISTARTSVA PROSVJETE

IZJAVA O KLJUČNIM CILJEVIMA MINISTARSTVA PROSVJETE.docx